Articles

Resumption Of Specie Act- To Provate for the Resumption of Specie Payments [1875]

Be it enacted …., at finansministeren herved bemyndiges og forpligtes til, så hurtigt som muligt, at foranledige, at der ved De forenede Staters møntsteder præges sølvmønter i værdierne ti, femogtyve og halvtreds cent af standardværdi, og at udstede dem til indløsning af et tilsvarende antal og beløb i form af fraktioneret valuta af lignende værdier, eller han kan efter eget skøn udstede sådanne sølvmønter gennem De forenede Staters møntsteder, underskatkamre, offentlige depositarer og postkontorer; og ved en sådan udstedelse er han hermed bemyndiget til og forpligtet til at indløse et tilsvarende beløb af sådanne delmønter, indtil hele det udestående beløb af disse delmønter er indløst.

SEKTION 2. At så meget af afsnit … . … of the Revised Statutes of the United States, som foreskriver et gebyr på en femtedel af en procent for konvertering af standardguldbarrer til mønter, ophæves hermed, og herefter skal der ikke opkræves noget gebyr for denne tjeneste.

SÆT 3. Denne sektion … … . … of the Revised Statutes of the United States, der begrænser det samlede beløb af cirkulerende sedler i rationelle banksammenslutninger, ophæves og ophæves hermed; og hver eksisterende banksammenslutning kan øge sine cirkulerende sedler i overensstemmelse med gældende lov uden hensyn til den nævnte samlede grænse; og nye banksammenslutninger kan organiseres i overensstemmelse med gældende lov uden hensyn til den nævnte samlede grænse; og lovens bestemmelser om tilbagetrækning og omfordeling af nationalbankvaluta mellem de forskellige stater og territorier ophæves hermed. Og når og så ofte som der udstedes cirkulerende sedler til en sådan banksammenslutning, der således øger sin kapital eller cirkulerende sedler, eller som er nyorganiseret som nævnt ovenfor, er det finansministerens pligt at indløse de lovlige amerikanske sedler, der kun overstiger tre hundrede millioner dollars, til et beløb svarende til 80 procent af summen af de nationalbanksedler, der er udstedt til en sådan banksammenslutning som nævnt ovenfor, og at fortsætte denne indløsning, efterhånden som sådanne cirkulerende sedler udstedes, indtil der er en sum på tre hundrede millioner dollars af sådanne lovligt betalende amerikanske sedler i omløb, og ikke mere. Og derefter. .. . … skal finansministeren indløse de på det tidspunkt udestående lovpligtige amerikanske sedler i mønt, når de forelægges til indløsning på kontoret for USA’s assisterende finansminister i New York, i beløb på mindst 50 dollars. Og for at sætte finansministeren i stand til at forberede og sørge for den indløsning, der er tilladt eller påkrævet i denne lov, er han bemyndiget til at anvende eventuelle overskudsindtægter fra tid til anden i finansministeriet, som ikke er bevilget på anden vis, og til at udstede, sælge og afhænde, til ikke mindre end pari, i mønt, en af de typer af obligationer fra De Forenede Stater, der er beskrevet i … . …, med samme kvaliteter, privilegier og fritagelser, i det omfang det er nødvendigt for at gennemføre denne lov fuldt ud, og at anvende provenuet heraf til ovennævnte formål….