Articles

Resumption Of Specie Act- To Provide for the Resumption of Specie Payments [1875]

Be it enacted …dat de Secretaris van de Schatkist hierbij gemachtigd en verplicht wordt om zo snel als praktisch mogelijk is, zilveren munten van de denominaties tien, vijfentwintig en vijftig cent, met standaardwaarde, te laten slaan bij de Munten van de Verenigde Staten en deze uit te geven ter aflossing van een gelijk aantal en gelijke hoeveelheid verwaarloosbare munten van gelijke denominaties, of, naar eigen goeddunken, dergelijke zilveren munten uit te geven via de Munten, de Sub-Thesauries, openbare bewaarplaatsen en postkantoren van de Verenigde Staten; and, upon such issue, he is hereby authorized and required to redeem an equal amount of such fractional currency, until the whole amount of such fractional currency outstanding shall be redeemed.

SECTIE 2. Dat zo veel van sectie … . … van de Herziene Statuten van de Verenigde Staten, dat voorziet in een heffing van een vijfde van een procent voor het omzetten van standaard goudstaven in munten, hierbij wordt ingetrokken, en voortaan geen heffing zal worden opgelegd voor die dienst.

SECT 3. Die sectie … . … van de Herziene Statuten van de Verenigde Staten, die het totaalbedrag aan in omloop zijnde bankbiljetten van rationale bankverenigingen beperkt, wordt en hierbij wordt ingetrokken; en elke bestaande bankvereniging mag haar in omloop zijnde bankbiljetten verhogen overeenkomstig de bestaande wetgeving zonder rekening te houden met dit totaalbedrag; en nieuwe bankverenigingen mogen worden opgericht overeenkomstig de bestaande wetgeving zonder rekening te houden met dit totaalbedrag; en de bepalingen van de wet voor het opnemen en herverdelen van het nationale bankgeld onder de verschillende staten en territoria worden hierbij ingetrokken. En telkens wanneer, en zo dikwijls, circulerende biljetten worden uitgegeven aan een dergelijke bankvereniging, die haar kapitaal of circulerende biljetten verhoogt, of zo nieuw wordt georganiseerd als voornoemd, zal het de plicht zijn van de Secretaris van de Schatkist om de United States biljetten met wettig betaalmiddel die de driehonderd miljoen dollar overschrijden, terug te betalen, ten bedrage van tachtig procent van de som van de national-bank notes die zo zijn uitgegeven aan een dergelijke bank-associatie als voornoemd, en door te gaan met deze aflossing naarmate dergelijke circulerende notes worden uitgegeven totdat er een bedrag van driehonderd miljoen dollar aan dergelijke legal-tender United States notes zal uitstaan, en niet meer. En op en na… .. . … zal de Secretaris van de Schatkist de United States Legal Tender Notes die dan uitstaan, op hun aanbieding ter aflossing, in munt terugbetalen ten kantore van de assistent-penningmeester van de Verenigde Staten in de stad New York, voor bedragen van niet minder dan vijftig dollar. En om de Secretaris van de Schatkist in staat te stellen de in deze wet toegestane of vereiste aflossing voor te bereiden en te voorzien, is hij gemachtigd om van tijd tot tijd alle overtollige inkomsten in de Schatkist te gebruiken die niet op een andere manier zijn toegewezen, en om obligaties van de Verenigde Staten uit te geven, te verkopen en te vervreemden, tegen niet minder dan pari, in munten, van de beschrijvingen van de obligaties beschreven in de ……. …, met dezelfde kwaliteiten, voorrechten en vrijstellingen, voor zover nodig om deze wet volledig ten uitvoer te leggen, en om de opbrengsten daarvan te gebruiken voor de bovengenoemde doeleinden ….