Articles

Ustawa o wznowieniu spieniężania – w celu zapewnienia wznowienia spieniężania [1875]

Postanawia się …Sekretarz Skarbu jest niniejszym upoważniony i zobowiązany, tak szybko jak to będzie możliwe, do wybicia w mennicach Stanów Zjednoczonych srebrnych monet o nominałach dziesięć, dwadzieścia pięć i pięćdziesiąt centów, o standardowej wartości, oraz do wyemitowania ich w zamian za taką samą liczbę i ilość waluty ułamkowej o podobnych nominałach, lub, według własnego uznania, może wyemitować takie srebrne monety za pośrednictwem mennic, podskarbich, publicznych depozytariuszy i urzędów pocztowych Stanów Zjednoczonych; a po takiej emisji jest on niniejszym upoważniony i zobowiązany do wykupu takiej samej ilości waluty ułamkowej, aż do wykupu całej ilości takiej waluty ułamkowej pozostającej w obiegu.

SEKCJA 2. Ta część sekcji… . … Zrewidowanych Statutów Stanów Zjednoczonych, która przewiduje opłatę w wysokości jednej piątej jednego procenta za konwersję standardowych złotych kruszców na monety, zostaje niniejszym uchylona i odtąd nie będzie pobierana żadna opłata za tę usługę.

SEKCJA 3. Ta sekcja … . … Zrewidowanego Statutu Stanów Zjednoczonych, ograniczająca łączną kwotę banknotów będących w obiegu racjonalnych stowarzyszeń bankowych, zostaje niniejszym uchylona; każde istniejące stowarzyszenie bankowe może zwiększyć liczbę swoich banknotów będących w obiegu zgodnie z obowiązującym prawem, bez względu na wspomniany łączny limit; nowe stowarzyszenia bankowe mogą być organizowane zgodnie z obowiązującym prawem, bez względu na wspomniany łączny limit; a przepisy prawa dotyczące wycofywania i redystrybucji waluty banku narodowego pomiędzy kilka Stanów i Terytoriów zostają niniejszym uchylone. W każdym przypadku, gdy banknoty obiegowe zostaną wydane jakiemukolwiek zrzeszeniu bankowemu, które w ten sposób zwiększy swój kapitał lub liczbę banknotów obiegowych, lub nowo zorganizowanemu, jak wspomniano powyżej, obowiązkiem Sekretarza Skarbu będzie wykup prawnie denominowanych banknotów Stanów Zjednoczonych o wartości przekraczającej jedynie trzysta milionów dolarów, do wysokości osiemdziesięciu procent sumy banknotów banków narodowych wydanych w ten sposób jakiemukolwiek zrzeszeniu bankowemu, o którym mowa powyżej, oraz kontynuowania takiego wykupu w miarę emisji banknotów obiegowych, dopóki nie pozostanie w obiegu suma trzystu milionów dolarów takich banknotów Stanów Zjednoczonych będących prawnym środkiem płatniczym i nie więcej. I w dniu i po. .. . … Sekretarz Skarbu wykupi w monecie pozostające w obiegu banknoty Stanów Zjednoczonych będące prawnym środkiem płatniczym, po przedstawieniu ich do wykupu, w biurze asystenta skarbnika Stanów Zjednoczonych w Nowym Jorku, w kwotach nie mniejszych niż pięćdziesiąt dolarów. Aby umożliwić Sekretarzowi Skarbu przygotowanie i zapewnienie wykupu, do którego upoważnia lub wymaga niniejszy akt, upoważnia się go do wykorzystania wszelkich nadwyżek dochodów, od czasu do czasu, w Skarbie Państwa, które nie zostały w inny sposób przeznaczone na ten cel, oraz do emisji, sprzedaży i zbycia, po cenie nie niższej niż nominalna, w monecie, jednego z opisów obligacji Stanów Zjednoczonych opisanych w … . …, o podobnych cechach, przywilejach i zwolnieniach, w zakresie niezbędnym do pełnego wprowadzenia w życie niniejszej ustawy, oraz do wykorzystania wpływów z tego tytułu do celów określonych powyżej….