Articles

Diagnos och behandling av oförklarlig anemi med järnbrist utan uppenbar blödning

Här ges en allmän översikt över orsakerna till anemi med järnbrist samt anemins patogenes och den para-kliniska diagnosen av anemi. Anemi med järnbrist men utan öppen gastrointestinal blödning är förknippad med en risk för malign sjukdom i mag-tarmkanalen; övre gastrointestinal cancer är 1/7 så vanligt som tjocktarmscancer. Godartade gastrointestinala orsaker till anemi är järnmalabsorption (atrofisk gastrit, celiaki, kronisk inflammation och bariatrisk kirurgi) och kronisk blodförlust på grund av gastrointestinala ulcerationer. Följande diagnostiska strategi rekommenderas vid oförklarlig anemi med järnbrist: Genomför serologisk screening av celiaki med transglutaminasantikroppar (IgA-typ) och IgA-test samt utför dubbelriktad endoskopi (gastroskopi och koloskopi). Bidirektionell endoskopi krävs inte hos premenopausala kvinnor < 40 år. Undersökning av tunntarmen (kapselendoskopi, CT- eller MRI-enterografi) rekommenderas inte rutinmässigt efter negativ bidirektionell endoskopi, men bör utföras om det finns röda flaggor som tyder på malign eller inflammatorisk tunntarmsjukdom (t.ex. ofrivillig viktnedgång, buksmärta eller förhöjt CRP). Riktad behandling av alla orsaker till anemi med järnbrist som upptäcks vid den diagnostiska bedömningen bör inledas. Dessutom bör järntillskott ges i syfte att normalisera hemoglobinnivåerna och fylla på järndepåerna. Oral behandling med en daglig dos av 100-200 mg elementärt järn rekommenderas (lägre dos vid biverkningar), men 3-6 månaders oral järnbehandling krävs ofta för att uppnå terapeutiska mål. Intravenös järnbehandling används om oral behandling saknar effekt eller orsakar biverkningar eller vid förekomst av intestinal malabsorption eller långvarig inflammation. Tre algoritmer ges för följande förhållanden: a) den parakliniska diagnosen av anemi med järnbrist, b) det diagnostiska arbetet vid oförklarlig anemi med järnbrist utan uppenbar blödning och c) hur man ska gå vidare efter negativ dubbelriktad endoskopi av mag-tarmkanalen.