Articles

Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling

Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling (IBRD) (IBRD) (IBRD), oberoende specialiserat organ inom Förenta nationerna, med huvudkontor i Washington, D.C.; en av fem nära associerade utvecklingsinstitutioner (som också inkluderar Internationella centret för reglering av investeringstvister, Internationella finansbolaget (se nedan), Internationella utvecklingsassociationen (se nedan), och Multilateralt organ för investeringsgaranti) som utgör Världsbanksgruppen. Vid Bretton Woods-konferensen (1944) lades planer på att bilda en världsbank; IBRD organiserades formellt som Världsbankens ursprungliga institution 1945, när 28 länder ratificerade avtalet; det finns nu 189 medlemmar. IBRD syftar till att minska fattigdomen i medelinkomstländer och kreditvärdiga fattigare länder genom lån, garantier, riskhanteringsprodukter samt analys- och rådgivningstjänster. Banken ger inte bara lån till medlemsländerna utan, med statlig garanti, till privata investerare, i syfte att underlätta produktiva investeringar, uppmuntra utrikeshandel och avlasta internationella skuldbördor. Alla medlemmar i banken måste också vara medlemmar i Internationella valutafonden. Banken är självbärande och har upprätthållit en vinst på sin utlåningsverksamhet. Den kontrolleras av en styrelse, en från varje medlemsstat. Rösterna fördelas i enlighet med kapitalteckningen. Ordinarie ärenden sköts av 25 verkställande direktörer. Enligt bankens stadgar utses fem av de fem största kapitaltecknarna och resten väljs av de övriga medlemmarna. Förenta staterna, Japan, Kina, Tyskland, Frankrike och Storbritannien (de två sistnämnda har samma kapitalandelar) utser dock för närvarande en verkställande direktör vardera. Bland IBRD:s många vice ordförande finns regionala vice ordförande som övervakar bankens verksamhet i sex regioner: Afrika, Mellanöstern och Nordafrika, Europa och Centralasien, Sydasien, Östasien och Stilla havet samt Latinamerika och Karibien.

Banken driver också Economic Development Institute, som erbjuder utbildning i ekonomisk utveckling för tjänstemän i medlemsländerna. En annan utvecklingsinstitution är International Finance Corporation (IFC; grundat 1956), som investerar i privata företag utan statlig garanti. IFC har 184 medlemsländer. Banken organiserade International Development Association (IDA; 1960) för att bevilja krediter på enklare villkor, främst till utvecklingsländer. IDA har 173 medlemsländer. Medlemmar i IFC och IDA måste vara medlemmar i IBRD. Kritik mot att IBRD-finansierade projekt var miljöförstörande ledde till att banken inrättade en miljöfond (1990) som tillhandahåller lån med låg ränta till utvecklingsländer. IBRD fortsätter att kritiseras för att inte på ett adekvat sätt ta hänsyn till mänskliga rättigheter i sitt utvecklingsarbete. Utvecklingsländerna har klagat på att IBRD påtvingar dem det fria marknadssystemet och därmed motverkar planering, nationalisering och offentliga investeringar.